پیشنهاداتی برای آشپزی در کامیونروز شکرگزاری مبارک، از آنجایی که فردا جمعه سیاه است، فکر کردم سعی کنم برای ،ید برخی از وسایل آشپزی معامله کنم. همه شما چه چیزی را توصیه می کنید. با تشکر.


منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/suggestions-for-cooking-in-the-truck.2458373/