پلیس آیووا راننده را به دلیل جابجایی خانه «خطر ترافیکی» می‌کشد

بدون مجوزهای بزرگ، بدون بیمه، بدون مجوز، و کامیون در 16 سال ثبت نام نکرده بود. مشکلی نیست!!!:rolleyes:

منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/iowa-sheriffs-department-dot-nail-driver-for-hazard-،use-move.2506795/