FCC خارج از فرمونت، نبراسکا است. این خودروها دارای یک ون خشک و یک بخش مسطح، با سه بخش مختلف، منطقه‌ای غرب میانه، منطقه‌ای ج، غرب، و ناوگان مسافت طول، هستند. زندگی در SC من فقط واجد شرایط بخش مسافت طول، هستم. آنها تقریباً 360 تراکتور دارند که تقریباً 2/3 آنها رانندگان O/O یا L/P هستند و بقیه رانندگان مستقیم شرکت هستند. من 3 ماه پیش اینجا را شروع کردم و می خواستم حداقل 90 روز قبل از شروع این تاپیک صبر کنم تا احساس من،ی برای …

FCC–Fremont Contract Carriers

منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/fcc-fremont-contract-carriers.462104/