2004 وسترن استار w/460 مرسدس بنز واژگون شد اما شروع نشدچند هفته پیش، ستاره وسترن 2004 خود را خاموش کردم. وقتی آن را دوباره راه اندازی کردم، در حالت بیکار بسیار خشن بود و پاسخ دریچه گاز صفر داشت. درین فیلتر داوکو (املا؟) را 2 ث،ه باز کردم و درست پاک شد. حدود 1500 مایل را روی کامیون بگذارید و مطمئن باشید که دوباره این کار را انجام داد! این بار تصمیم گرفتم یک تعویض کامل فیلتر بنزین انجام دهم. آن را روشن کرد و همان کار را انجام داد، در حالت بیکاری خشن و پاسخ صفر دریچه گاز. اسکنر دستی را برای خواندن کد موتور بررسی کنید. ثبت کرد…

2004 وسترن استار w/460 مرسدس بنز واژگون شد اما شروع نشد


منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/2004-western-star-w-460-mercedes-turns-over-but-no-s،.2459421/