کد SCAC فعال نیستمن 6 سال است که همان کد scac را دارم، رسید فعلی و نامه در دستم تا سال 2023 خوب است، دیروز برای بارگیری به dundalk رفتم به گفته امودال من فعال نیست. به گفته آنها scac من دیگر فعال نیست. دفتر تا ساعت 8:30 صبح باز نمی شود، فقط کنجکاو بودم که آیا ،ی از آنجا اسکاچ برداشته شده است یا خیر، و دلیل آن چیست. متش،


منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/scac-code-not-active.2458859/