هنگامی که خورشید به زیر افق در جاده تگزاس موتور در فورت ورث، تگزاس، در روز دوم S، Rotella SuperRigs، نورها درخشان بودند. غرش (…)

منبع: https://www.trucknews.com/transportation/lights-fireworks-light-up-s،-rotella-superrigs/1003185886/