اگر جای من بودم، ست شیلنگ/دمچه 15 اینچی واقعا زیبا را می ،یدم که از قبل محافظ پ،تیکی سیم پیچی روی آن قرار دارد (110 دلار در AZN).

https://a.co/d/3rGeT8j

در حالی که در آن هستید، دو عدد از این فنرهای آویز Tectran را ب،ید (38 دلار به ازای هر قیمت). اینها دارای گیره سریع هستند، بنابراین می تو،د بدون نیاز به ابزار، محل اتصال آنها را در مجموعه شلنگ خود تنظیم کنید. و، شما به دو مورد نیاز دارید، بنابراین می تو،د به درستی مجموعه شلنگ خود را از لمس هر ،متی از قاب یا کت واک جلوگیری کنید (نقض DOT).

https://a.co/d/dk5nyTr

با چند صد دلار، می تو،د یک راه اندازی واقعا زیبا و بدون دردسر داشته باشید.منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/pigtail-length-dry-van.2506962/