امروز زیر اخطار گردباد بودیم و رئیس بچه هایم در واقع زنگ زد و گفت سر کار نیایند. همسر، بچه‌ها و زن شوهر همه به پناهگاه رفتند، اما من بیرون ماندم و هیچ چیز نگران‌کننده‌ای ندیدم.

برای من شگفت انگیز است که یک گردباد چقدر می تواند انتخابی باشد. یه کوچولو حدود 15 مایلی دورتر از خونه بود ولی امروز حتی بارون نبا،م. با تماشای رادار، طوفان قبل از اینکه به ما برسد از هم جدا شد.منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/tor،o-outbreak-in-ne،ska-iowa-texas.2506322/