من می‌خواهم درباره نحوه برخورد Paschall Truck Lines/PTL با برخی از رانندگان فعلی که بیش از 1 سال با PTL بوده‌اند و/یا رانندگان سابق، اطلاعاتی داشته باشم؟

ممکن است با آمدن به اینجا اشتباه کرده باشم؟ ورودی همه قابل قدرد، است.

منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/paschall-truck-lines-ptl.2502540/