در 2-3 ماه آینده یک کامیون و تری، خواهم ،ید. هزینه تج،ات پرداخت خواهد شد. به دنبال ،ج ، تا 120 دلار برای یک کامیون و 20 دلار برای یک تری، ون خشک هستم. من از تخته های باری که بیشتر در ج، شرقی منطقه چاتانوگا اجرا می شود، خواهم دوید.

سوال این است که چه موتوری را پیشنهاد می کنید؟ X15 یا پکار؟ پیش از انتشار؟ به کامیون رویایی ام w900,389، احتمالاً 579 یا 680 نگاه می کنم. همان 2 کامیون، w900 یا 379/389 با Cat یا Detroit پیش از انتشار.

من از سال 98 رانندگی کردم تصادف صفر. 1…

O/O آینده

منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/future-o-o.2501637/