شاخص تناژ کامیون برای اجاره به صورت فصلی تعدیل شده پیشرفته انجمن های حمل و نقل آمریکا در دسامبر 0.4 درصد افزایش یافت.  - نمودار: ATA

شاخص تناژ کامیون برای اجاره به صورت فصلی تعدیل شده پیشرفته انجمن های حمل و نقل آمریکا در دسامبر 0.4 درصد افزایش یافت.

نمودار: ATA


بر اساس گزارش انجمن حمل و نقل آمریکا، در کل سال 2022، تناژ کامیون های اجاره ای 3.4 درصد افزایش یافته است که بهترین افزایش سالانه از سال 2018 بوده است.

شاخص تناژ کامیون ATA با تنظیم فصلی پیشرفته، پس از کاهش 2.5 درصدی در نوامبر، 0.4 درصد در دسامبر 2022 افزایش یافت. در دسامبر، این شاخص برابر با 115.2 در مقابل 114.8 در ماه نوامبر بود.

باب کاستلو، اقتصاددان ارشد ATA در بی،ه ای مطبوعاتی به کمک باب کاستلو، اقتصاددان ارشد ATA، علیرغم تضعیف در نیمه دوم، سال 2022 به طور کلی سال خوبی برای تناژ بار کامیون بود.

کاستلو گفت که رشد سالانه عمدتاً ناشی از قدرت در نیمه اول سال 2022 بوده است.

کاستلو گفت: «علیرغم افزایش اندک در دسامبر، تناژ کامیون های اجاره ای به وضوح در سه ماهه آ، سال 2022 کاهش یافت. «در واقع، تناژ از برخی معیارهای کلیدی دیگر که محرک حمل و نقل کامیون هستند، مانند شروع مسکن و تولید کارخانه در ماه آ، سال، بهتر عمل کرد. این احتمالاً به این دلیل است که حمل و نقل با کامیون قراردادی پس از عملکرد ناکافی در هر دو بخش در سال 2021، هنوز هم عملکرد بهتری نسبت به بازار لحظه ای و حمل بار کمتر از کامیون دارد.

در مقایسه با دسامبر 2021، شاخص SA 0.3 درصد افزایش یافت که شانزدهمین افزایش متوالی سال به سال بود، اما کمترین میزان در آن دوره بود. در ماه نوامبر، این شاخص نسبت به سال قبل 0.8 درصد افزایش داشت.

شاخص فصلی تعدیل نشده، که نشان دهنده تغییر در تناژ حمل شده توسط ناوگان قبل از هر تعدیل فصلی است، در دسامبر برابر با 112.6 بود که 1.8 درصد کمتر از سطح نوامبر (114.6) بود. در مح،ه شاخص، 100 نشان‌دهنده سال 2015 است. شاخص تناژ کامیون برای کرایه ATA در مقایسه با حمل و نقل بار در بازار، تحت سلطه حمل و نقل قراردادی است.

ATA شاخص تناژ را بر اساس بررسی های اعضای خود مح،ه می کند و از دهه 1970 این کار را انجام می دهد. این یک رقم اولیه است و ممکن است در گزارش نهایی منتشر شده در روز پنجم هر ماه تغییر کند. این گزارش شامل نتایج ماه به ماه و سال به سال، مقایسه‌های اقتصادی مرتبط و شاخص‌های مالی کلیدی است.منبع: https://www.truckinginfo.com/10191026/ata-2022-truck-tonnage-logs-best-annual-،n-in-years