شرکت شما چه قانونی از شما می خواهد تا زم، که در حال بازنش، 10 ساعته هستید، پیشنهاد خود را برای اجرای خط حمل و نقل خود ارائه دهید؟

شرکت می گوید آنها سه بار تلاش خواهند کرد و سپس به سراغ راننده بعدی خواهند رفت.

من با این برخورد کردم آیا نمی د،د زبان، سابقه یا قانون مورد دیگری در این مورد وجود دارد؟

من مایلم از رانندگان دیگر بشنوم که در گذشته چگونه با این مشکل برخورد کرده اید.منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/linehaul-bids-and-the-10-،ur-break.2502326/