من حدس می زنم که بازرسی 100 امتیازی برای اه، گارانتی باشد. اگر کارکرده ب،م، بیشتر به بازرسی شخص ثالث علاقه مند می شوم. روشی که ذهن بدبین من کار می کند، اگر یک کامیون مستعمل باشد، باید فکر کنم که آنها چه چیزی را پنهان یا تعمیر می کنند. خنده دار است که چگونه وقتی هر ،ب و کاری پول شما را به دست آورد، تمایل به ارائه خدمات به مشتریان را دارد. مشوق ها رفت معامله انجام شد به معاملات دیگر به نظر می رسد پیمانکاران از هر نوعی که باشند این کار را زیاد انجام می دهند. تنها اهرمی که دارید این است که تا زم، که همه چیز وعده داده شده تحویل داده شود، پرداخت را متوقف کنید. متأسفانه نمی توان مرد خوبی بود و به ،ی اعتماد کرد. این اشتباه را بارها انجام داد.

برای گسترش کلیک کنید…منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/when-purchasing-a-truck.2502368/