همسرم برای شام امشب غذای ماکارونی و پنیر امضا شده اش را درست می کند. این به خودی خود یک وعده غذایی است، با آنقدر پنیر، تخم مرغ، ماکارونی و غیره که با بوییدن آن 10 پوند اضافه وزن پیدا می کنید. ##### من این است که به ،وان یک آمریکایی خون سرخ و واقعی دوست دارم روی آن سس کچاپ بزنم. که او را عصب، می کند این احساسات ناب کمونیستی است. آیا من اشتباه می کنم؟

منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/my-wife-is-a-communist.2503095/