ژل داینامی، در حال آماده شدن برای ورود به بازار با محصول متعادل کننده چرخ است که می گوید شبیه هیچ ،یب دیگری در صنعت نیست.

منبع: https://www.truckinginfo.com/10190915/gel-filled-balancers-a-new-way-to-balance-truck-wheels