فونتنبلو برای تکمیل ساخت و ساز در لاس وگاس 2.2 میلیارد دلار بودجه دریافت می کندفونتنبلو 2.2 میلیارد دلار برای تکمیل ساخت و ساز در ملک ، وگاس استریپ دریافت می کند

توسعه دهندگان فونتینبلو که مدت هاست برنامه ریزی شده بود در انتهای شمالی نوار ، وگاس روز جمعه اعلام ،د که ……

فونتنبلو برای تکمیل ساخت و ساز در ، وگاس 2.2 میلیارد دلار بودجه دریافت می کند


منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/fontainebleau-gets-2-2b-in-financing-to-finish-construction-on-las-vegas.2461373/