تا زم، که موسسه مالی پول خود را پس بگیرد، واقعاً مهم نیست.

حالا اگر آن را بفروشید و اتفاقی بیفتد که در زمان فروش نتو،د آن را پرداخت کنید… وثیقه رهنی می فروشید. شما نمی تو،د این کار را انجام دهید. غیرقانونی است

برای اطمینان، شما در همه چیز خوب هستید، من مطمئن می شوم که دقیقاً روز فروش چه مبلغی است و در آن روز مبلغ را به مؤسسه مالی منتقل کنم.
اگر یک بانک محلی است، از ،یدار می‌خواهم که در بانک با من ملاقات کند تا تراکنش را انجام دهد و همانجا آن را پرداخت کند.

باز هم، فروش اموال رهنی غیرقانونی است. این مسئولیت شماست که اطمینان حاصل کنید که مؤسسه مالی پول خود را دریافت می کند. ا،ر شرکت ها با این کار نمی کنند.منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/selling-an-underwater-financed-truck.2507714/