قانون شخصی من برای نوشیدن الکل برای جلوگیری از هر گونه مشکل از جمله مواردی که در ناحیه خا،تری هستند:

1. صفر الکل در کامیون، همیشه، به هر دلیلی.
2. اگر خارج از جاده باشم، و مجبور باشم بازنش، یا استراحت 34 ساعته انجام دهم، و در هتل باشم، ممکن است نوشیدنی بنوشم.
3. هتل خارج از کامیون با حداقل 16 ساعت تا رانندگی دوباره. دلیلش این است که نمی‌خواهم با آن تنبلی رانندگی کنم، روز بعد که احساس کردم الکل به من می‌دهد. من به زمان بیشتری نیاز دارم تا همه چیز به حالت عادی برگردد. مثل هیدراتاسیون و همه اینها.

من هرگز و هرگز تحت هیچ شرایطی سعی نمی کنم در یک استراحت 10 ساعته نوشیدنی بنوشم. این فقط ،انه است و کار نمی کند. فقط دور از کامیون حتی اگر ریست 34 ساعته را روی کامیون انجام دهم، ، نخواهم خورد و به کامیون برمی گردم و می خوابم. این به این دلیل است که شما هرگز نمی د،د چه زم، ممکن است به دلایلی از شما خواسته شود که حرکت کنید. بهتر است از همه با هم اجتناب کنید.

روزهای تعطیل در خانه؟ این تنها باری است که به قول خودشان یکی را می بندم. من اوبر می گیرم و مطمئن می شوم که روز بعد خماری خوبی دارم. روده بر شدن از خنده.منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/alco،l-being-sold-at-truck-stops.2494867/