چرا؟

زیرا برخی از کلاه‌ها صورت‌ها را می‌پوشانند، که دیدن چهره ،ی را سخت می‌کند.

اگر من آنجا بودم و وارد آن مکان می شدم و یکی به من می گفت کلاهم را بردار، به آنها می گفتم آن را ب،بانند، من مشتری هستم.

تعجب می کنم که آیا به زنی که شیمی درم، می کند می گویند شیمی درم، خود را بردارید یا هودی خود را؟منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/no-wearing-hats-in-truck-stop.2505014/