کمی بعد از این. ترافیک متوقف شد. ، ها نمی توانند روی این بدون ،ابه رانندگی کنند.
در غیر این صورت یک صبح زیبا در Loosy Anna.

مشاهده پیوست 386146

منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/it%E2%80%99s-a-beautiful-morning.2349890/