بنابراین بالا،ه تصمیم گرفتم گلوله را گاز بگیرم و بعد از 10 سال وافل ، برای خودم یک دکل ب،م. من تمام جزئیات دیگر را تحت نظر شرکتی که می‌خواهم با بانکم اداره کنم و پیش‌پرداخت‌ها و تأییدیه‌های پیش‌پرداختم را آماده کرده‌ام و همچنین به‌خوبی کار کرده‌ام. "اوه مز،ف" صندوقی که باید هر چیزی که از موتور منفجر شده باشد را تعمیر کند.

آ،ین سوال بزرگ در حال حاضر این است که با چه کامیونی سوار شوید. من در حال انجام کارهای پای، با بیشتر بارها در 80k و چند بار در 85500 هستم.

صاحب جدید در کامیون جدید پاره شد.

منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/new-owner-torn-on-a-new-truck.2061470/