به دنبال این هستیم که ببینیم چه شرکت‌هایی دوربین روبه‌روی راننده ندارند…و همچنین چه شرکت‌هایی به خاطر رانندگی شما را آزار نمی‌دهند – به ،وان مثال: بررسی ویدیویی رانندگی، پرداخت هزینه، عدم افزایش حقوق، فیلم‌های آموزشی…
همچنین، نمی خواهم از مدیریت و اعزام کننده ها در مورد اینکه چه زم، رانندگی می کنم که 10 من بالا است و غیره اذیت شوم.
من فقط می‌خواهم تنها بمانم… می‌خواهم OTR، منطقه‌ای ج، یا ج، شرقی را اداره کنم، زیرا من در خارج از فلوریدا هستم… متش،.

منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/tanker-companies-that-leave-you-alone.2506368/