آیا ،ی صاف کننده لوله فشاری دارد که بتوانم بارو کنم؟:دی

مشاهده پیوست 331097

هر آچاری را که می شناسم دوست دارد به کشتار ناشی از ش،ت نگاه کند. برخی از ع، های ش،ت خود را در اینجا به اشتراک بگذارید تا همه ببینند.

منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/click-click-boom.1931214/