راهنمای هزینه مالکیت
راهنمای هزینه مالکیت

هر چیزی از تعمیر و نگهداری غیرمنتظره گرفته تا توقف های انطباق، ایمنی، مسئولیت پذیری می تواند یک تری، را کنار بگذارد و آن را از کارکرد دور نگه دارد، اما با بینش قوی، می تو،د تری،های خود را در جاده ای که به آن تعلق دارند نگه دارید.

یاد خواهید گرفت:

  • چگونه داده ها را به بینشی تبدیل کنیم که منجر به عمل شود.
  • جایی که تلماتیک پیشرفته تری، می تواند منجر به صرفه جویی در تعمیر و نگهداری شود.
  • مزایای کوتاه مدت و بلند مدت.
  • نحوه مح،ه ROI

با جاده آماده (کلارینس)منبع: https://www.truckinginfo.com/fleet-management/10218661/cost-of-owner،p-guide