رانندگان مخاطره آمیز: چگونه پرچم های قرمز را تشخیص دهیم
رانندگان مخاطره آمیز: چگونه پرچم های قرمز را تشخیص دهیم

قبل از اینکه یک فرهنگ ایمنی واقعی موثر باشد، مدیران رانندگان و ناوگان باید سطح خطری که یک راننده غیرمسئول برای سازمان خود ایجاد می کند را درک کنند. ،ب و کارها وظیفه مهم مراقبت دارند تا اطمینان حاصل کنند که فقط رانندگان ایمن را در جاده ها قرار می دهند. عدم انجام این کار باعث ایجاد ریسک مسئولیت برای سازمان می شود.

این کتاب الکترونیکی را دانلود کنید تا یاد بگیرید چگونه:

  • از ناوگان خود محافظت کنید و شکاف مواجهه با ریسک مسئولیت را ببندید.
  • گواهینامه های رانندگی را به طور مداوم کنترل کنید، در حالی که هزینه ها را پایین نگه دارید.
  • از داده های رفتار راننده گذشته برای پیش بینی رفتار آینده استفاده کنید.

توسط SuperVisionمنبع: https://www.truckinginfo.com/safety-compliance/10190532/risky-drivers-،w-to-s،-the-red-flags-1