دلار عمومی منطقه ایمی‌دانم که فروشگاه‌های عمومی دلار بسیار ضعیف است و بسیار فیزیکی است، اما آیا ارزش آن را در 0.93cpm 150 در هر بار و 25 دلار در هر توقف دارد.


منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/dollar-general-regional.2461016/