بله این روزها چطور پیش می رود؟ از ژوئیه گذشته به دلایل بهداشتی در خانه گیر کرده ام اما امیدواریم تا پایان ماه ممکن است آنها اصلاح شوند. مطمئناً هیچ شانسی برای یافتن کار خارج از حمل و نقل نیست، بنابراین وسوسه انگیز است که به عقب برگردید. بنابراین من فقط کنجکاو هستم که این روزها مایل ها، ظرفیت حمل و نقل و بارها چگونه است؟ این خیلی وسوسه انگیز است، اما اگر من نیاز به انجام هر کاری قبل از استخدام داشته باشم، احتمالاً باز هم نمی گذرد. ا،راً نمی‌توانند آن #### حرکت اسکات را که می‌خواهند انجام دهند، مثل ،ی که واقعاً زیر تری، به نظر می‌رسد…

حمل و نقل در سال 2024 هی

منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/trucking-in-2024-hey.2505744/