بدون نشتی اما من مطمئن هستم که او فردا در بار بعدی من باد می کرد.

در سفر بعد از حیاط متوجه برآمدگی شدم. از ،تیک‌فروشی رانندگی کردم و فرمان‌ها را در حدود 1 مایلی قرار دادم. زم، که آنجا بودم با نماینده فروش خود در مورد اینکه تایر روی تری، چقدر خوب بوده صحبت کردم و آن را بررسی کردیم. او حتی اشاره کرد که چقدر خوب پوشیده شده است. 1 مایل متعفن و باید ایراد داشته باشد. مشکل در داخل پنهان بود.

همیشه برای نگاه ، به تج،ات خود وقت بگذارید. هرگز نمی تواند خیلی دقیق باشد.منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/listen-to-what-your-tires-are-telling-you.2507550/