شغلی برای راننده CDL تمام وقت پیدا کردم که از ساعت 23 در ساعت شروع می شود. اگر قرار باشد استخدام شوم، هر چند وقت یک بار و چقدر حقوق دریافت می کنم؟ اطلاعاتی درباره #UPS باید بدانم؟

منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/can-anyone-from-ups-explain-pay.2505665/