اگر یک مرد محلی هستید که شرکت شما کامیونی در خارج از شعاع ندارد. نیازی نیست

اگر اهل محلی هستید که شرکت شما کامیون هایی در خارج از محدوده رادیو در حال حرکت است. سپس ظاهراً همه کامیون ها به آن نیاز دارند.

من تعداد زیادی از مردم محلی را می شناسم که به خاطر همین واقعیت یکی دارند.

من شخصا تنها موردی که تا به حال داشتم 12 سال پیش در سال 2009 بود. در حال حاضر. من در 2020 هستم و ندارم.منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/is-everyone-running-an-eld-in-their-new-trucks.2503570/