شرکت مگا اپراتور اینجا و من قصد دارم برای 3-6 ماه آینده رانندگی تیمی را با راننده شرکت دیگری انجام دهم که از زمان شروع کارم می شناسم و چند بار با آنها معاشرت کرده ام.

من به ،وان یک راننده انفرادی بسیار قوی کار می کنم، به نظر من تیم ها فقط یک ترفند برای سوار ، دو راننده در یک کامیون و صرفه جویی در هزینه شرکت به نظر می رسند. آیا پرداخت به ،وان راننده شرکت واقعاً تفاوتی به ،وان راننده تیم ایجاد می کند؟

منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/is-teams-worth-it-as-a-company-driver.2502882/