ترمینال 100 مایل دورتر است. بنابراین تا زم، که من به آنجا برسم نمی توانند کاری انجام دهند. باد ،تیک خوبه

منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/is-this-steer-tire-okay-to-drive-on-for-100-miles.2506964/