من در جایی که یک طرف کاملاً از در حوض بیرون زده است، به طرز فاجعه آمیزی بد صحبت نمی کنم، فقط کمی کج شده است، جایی که شاید یکی از محافظ های ،تیکی شما در حال لمس است و طرف دیگر کمی خارج است. آیا آنها شما را برای این کار ریست می کنند یا من نگران چیزی هستم؟ با تشکر

منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/is-it-a-huge-deal-if-you%E2%80%99re-a-little-crooked-at-a-dock.2494923/