با توجه به وضعیت بدی که بازار حمل و نقل باربری به خصوص حمل و نقل نقطه ای دارد، من فقط می توانم تصور کنم که در حال حاضر چه تعداد از رانندگان توسط بسیاری از این شرکت های منطقه شیکاگو به شدت تحت فشار قرار می گیرند…

دیری نمی‌گذرد که آدم اشتباهی را سرزنش می‌کنند و وقتی راننده شخصاً به دفتر شرکت می‌آید و بالستیک می‌شود، خبرساز می‌شود…

تصور کنید اگر هر کامیون‌دار در ایالات متحده عضو این وب‌سایت باشد، تعداد موضوعات مربوط به موقعیت‌های این شرکت‌های ، نجومی خواهد بود.منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/leader-freight-systems-inc-my-،rrible-experience.2487003/