مشاهده گا،ی ع،

گفت و گوی سنگین پس از فروش، که به طور مش، توسط MEMA و MacKay & Company ارائه شده است، در 16 ژانویه در G،vine، تگزاس برگزار شد. HDAD یک کنفرانس چشم انداز است که به طور خاص به سمت صنعت تامین کننده پس از فروش سنگین انجام می شود. ع، های این کنفرانس را ببینید.منبع: https://www.truckinginfo.com/10190409/heavy-duty-aftermarket-dialogue-23-p،tos