با مرد دیگری برخورد کرد که آماده بود تا یک کامیون را به یک وام‌دهنده برگرداند، اما این مرد قبل از تحویل دادن آن، چیزهایی مانند شیشه جلو و باتری‌ها را تعویض می‌کرد. او گفت که بیشتر از هزینه‌ای که در حراج به دستمزدش برمی‌گردد، می‌برد. اما با همه فسادی که در چند قرن گذشته در جهان ایجاد شده است، آیا واقعاً ،ی فکر می‌کند که این مرد بیچاره به هیچ وجه به همان شیلنگ کف سنگی دست نخواهد یافت؟

منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/why-would-anyone-do-this.2508901/