خوب، آنطور که فکر می کردم وحشتناک نیست.

مشاهده پیوست 441878

منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/peterbilt-589.2460856/