هر شرکتی که ما با آن کار می کنیم، برای رانندگان خود شرایط تجربه خاصی دارد. برای اینکه بهترین پیشنهادات ممکن را دریافت کنید، لطفاً قبل از ارسال، از صحت پاسخ های خود در بالا اطمینان حاصل کنید.منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/companies-or-small-carriers-that-hire-sap-drivers.2459899/