صنعت حمل و نقل امروزی با مجموعه ای از چالش های بی سابقه مواجه است. افزایش نرخ برخورد، افزایش هزینه سوخت، تعمیر و نگهداری ضعیف زیرساخت ها و کمبود رانندگان ماهر تنها برخی از مشکلات پیش روی ناوگان و رانندگان است. خوشبختانه، دون اوستربرگ، مدیر حمل و نقل باتجربه، دانش و بینش خود را به متخصصان حمل و نقل ارائه کرده است، از جمله:

  • افزایش غیرقابل قبول تصادفات و تلفات ناشی از کامیون
  • استخدام و حفظ رانندگان در بازار تنگ
  • حفاظت در برابر احکام هسته ای: چرا انطباق کافی نیست
  • چگونه رانندگی تهاجمی باعث افزایش مصرف سوخت و سایر هزینه ها می شود
  • رفتارهای مستعد تصادف را برای ایمن نگه داشتن ناوگان و رانندگان شناسایی کنید

توسط Omnitracsمنبع: https://www.truckinginfo.com/safety-compliance/10190113/what-are-your-fleets-biggest-challenges