MODS لطفا حذف کنید | TruckersReport.com انجمن حمل و نقل


این شماره در سمت راست و پایین در نیز یک عدد رایدر است: 439214.

آن را به نزدیکترین مکان اجاره کامیون رایدر خود ببرید و بد،د که در ماه ژوئن به کدام شرکت حمل و نقل اجاره داده شده است.

شرکت های حمل و نقل موظفند سوابق دقیقی از فعالیت های خود داشته باشند و بنابراین باید بتوانند راننده خود را شناسایی کنند.

یا اجازه دهید پلیس کار را با آن شناسه رایدر انجام دهد.

موفق باشید.
منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/mods-please-delete.2459598/