بسیاری از شما می د،د که من CDL خود را دریافت کردم. تصمیم گرفتم آن را رها کنم زیرا ،ی مرا استخدام نمی کند. با توجه به آنچه من شنیده ام، صنعت هنوز در رکود است و شرکت ها هنوز هم بسیار حساس هستند. یکی از شرکت های خیلی خوب به من گفتند که باید تا ماه می سال آینده صبر کنم تا با آنها کار کنم.

در عین حال، من به دنبال مشاغل محلی ساده هستم که حول محور رانندگی نباشد. آیا در فلوریدا برای رانندگان غیر CDL علاوه بر صنعت ون های متحرک و ون های تسریع کار وجود دارد؟ …

وضعیت من: نیاز به مشاوره

منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/my-situation-need-advice.2504479/