وب‌سایت جمینی کار خود را به ،وان “راننده بار LTS – کامیون خواب” داشت.

من به دنبال چیزی منطقه ای/OTR با تحویل لمسی سنگین برای ورزش هستم. برای انجام خدمات غذایی استفاده می شود، اما چیزهایی را ترجیح می دهند که دسترسی به آنها آسان باشد.
به دنبال این هستید که ببینید مدیریت چگونه است، آیا شما را مشغول می کنند و غیره.منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/anyone-work-for-gemini-motor-transport-freight-not-fuel.2509458/