پرداخت های دانشجویان از حقوق مربیان خارج می شود.
او به دانشجو پول می دهد، نه پرایم.

به همین دلیل است که اگر تیم نکنید، تمام چک حقوق شما تقریباً به دانش آموز می رسد.

این مربیان اجاره ای را مجبور می کند که دانش آموزان را به سمت تیمی سخت سوق دهند زیرا مربی به دانش آموز پول می دهد نه Prime.

وقتی مربی تمام قبوض از جمله کامیون و پرداخت به شما دانشجو را درگیر می کند، چه نوع آموزش خوبی دریافت می کنید. در این مورد آیا مربی بهترین نفع شما را در ذهن دارد؟

فقط به همین دلیل پرایم باید جایزه بزرگترین شرکت POS را بگیرد.منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/prime-lease-trainers-forced-to-pay-their-trainees-are-given-1-50-a-mile-loads.2507496/