روز بخیر رزمندگان جاده،
من به دنبال ،ید یک ولوو کارکرده از فروش تج،ات اشلی بودم. از تحقیقاتم متوجه شدم که اشلی به خوبی از تج،ات خود مراقبت می کند.
من کنجکاو هستم که آیا ،ی تا به حال ،ید کرده است یا ،ی را می شناسد که ،یده باشد. و اگر سرمایه گذاری ارزشمندی بوده است.

منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/ashley-furniture-used-volvo-780s.2508062/