،ی در مورد این شرکت چیزی میدونه
من حداقل با آنها تماس داشته ام
با توجه به جزئیاتی که تا کنون دریافت کرده ام، به نظر می رسد یک مکان صاف است

منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/miller-transfer.2509199/